Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Inkomstenbelasting

Het land waar je je fiscale woonplaats hebt, kan belastingen heffen op al je wereldwijde inkomsten. Dondert het in Keulen bij het horen van ‘fiscale woonplaats’? Lees dan eerst deze pagina.

Je belastbaar inkomen bestaat uit vier categorieën:

  1. Beroepsinkomen

Je beroepsinkomen kan bestaan uit je loon, eventuele bijkomende vergoedingen  en/of vervangingsinkomsten zoals pensioenen, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,…

  1. Onroerend inkomen

Onroerende inkomsten zijn de inkomsten uit woningen, appartementen, gronden,... De onroerende inkomsten moeten in sommige gevallen vermeld worden in de belastingaangifte. De eigen woning moet vaak niet vermeld worden.  Afhankelijk van hoe het onroerend goed wordt gebruikt, worden de onroerende inkomsten bepaald op basis van het kadastraal inkomen of de ontvangen huur.

  1. Roerend inkomen

Roerende inkomsten zijn inkomsten uit bankrekeningen, leningen, obligaties, aandelen, of bepaalde levensverzekeringen. Dat kunnen interesten, dividenden, royalty’s, lijfrente, etc. zijn.

  1. Onderhoudsgeld of alimentatie

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot,…) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan.

Fiscale woonplaats in België

Als je fiscaal inwoner bent van België, wordt je totale wereldwijde inkomen belast in België. Ontvang je inkomsten van buitenlandse oorsprong? Dan moet je het brutobedrag van je buitenlands belastbaar inkomen aangeven, verminderd met de betaalde verplichte buitenlandse bijdragen.

De betaalde buitenlandse belastingen kunnen samengesteld zijn uit:

  • de bronbelasting (te vergelijken met de bedrijfsvoorheffing) die door de werkgever ingehouden wordt
  • de aanvullende belasting die betaald werd aan het buitenland

Soms kan je recht hebben op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong. Je buitenlands loon (of een gedeelte ervan) kan in België vrijgesteld of onderworpen worden aan een verlaagd tarief. Voor meer informatie contacteer je de Belgische belastingadministratie (zie onderaan voor contactgegevens).

Ben je fiscaal inwoner van België en heb je een tweede verblijf in het buitenland? Dan moet je het desbetreffende onroerend inkomen aangeven. Als je het verblijf verhuurt, geef je in je aangifte de bruto huurprijs aan na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit inkomen. Als je het verblijf niet verhuurt, geef je in je aangifte de bruto huurwaarde (*) aan na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit onroerend goed.

(*) De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die je, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, had kunnen krijgen.

Fiscale woonplaats in een ander EU-land

Als je geen fiscaal inwoner meer bent van België én geen inkomsten meer hebt van Belgische oorsprong, dan hoef je je inkomsten niet meer aan te geven in België. Heb je nog inkomsten van Belgische oorsprong? Zolang je inkomsten in België hebt, moet je een belastingaangifte niet-inwoners indienen. Je zal op deze inkomsten belast worden in België.

Meer informatie over belastingen vind je op de site van de FOD Financiën.

Tip: Hou rekening met eventuele dubbele belastingverdragen. Bekijk zeker eens het overzicht van de belastingverdragen. Heb je er vragen over? Stuur dan een mailtje naar BELINTAX.

Tip: Zit je nog met specifieke vragen? Twijfel niet om langs te gaan bij je lokale belastingkantoor of contacteer de FOD Financiën.

Bron:

https://financien.belgium.be/nl